Obeydian Putra Priambodo (Kaos biru ujung kanan) / Christopher Bennett Wirahadipoernomo (Kaos biru dua dari kanan)

Obeydian Putra Priambodo (Kaos biru ujung kanan) / Christopher Bennett Wirahadipoernomo (Kaos biru dua dari kanan)